CORONA NIEUWS
U kunt deze tekst HIER downloaden als PDF document.
-

 

Wél is het verstandig om binnen elke activiteit goed na te gaan wat er wel en wat er niet mogelijk en praktisch uitvoerbaar is.

Het bestuur geeft de verantwoordelijken voor elke activiteit hier de ruimte om enig maatwerk te verrichten; maatwerk dat

uiteraard dient te passen binnen kaders.

 

In het bijzonder vragen wij aandacht voor de activiteiten die plaatsvinden in de gebouwen van het Fort.

Wij verzoeken iedereen zich strikt aan de aldaar geldende regels te houden.

 

Volledigheidshalve geven wij een overzicht van algemene - en Fort-richtlijnen:

      - bij symptomen die wijzen op onwel zijn of (lichte) ziekte: blijf thuis!

      - Altijd en overal een afstand tussen personen bewaren van minstens 1,5 M

      - Handen frequent wassen en desinfecteren

      - Het dragen van een mondkapje type 2  is vanaf het binnenkomen (kapje opdoen voor het openen van de ingangsdeur) verplicht,

        tot men ergens zit

      - Niezen en hoesten in de elleboog

      - Tissues gebruiken

      - Wij geven elkaar geen handen, maar groeten op andere wijze met behoud van afstand (buigen, ellebooggroet etc.)

 

 

 

 

Wij zijn voorstander van een rustige start van de activiteiten: behoedzaam en beheerst.

Wij wensen iedereen daarmee succes!

 

Het is fijn dat wij u als onze leden weer ontmoetingskansen kunnen bieden met zinvolle activiteiten.

Het zal, na een periode van opgelegde onthouding, ons aller leven zeker veraangenamen,!

 

Met vriendelijke groeten

namens het BAS-bestuur

 

Eric Reynaers

voorzitter.

BERICHT VAN HET BAS BESTUUR

Aan alle leden van BAS, alle werkgroepen, commissies en individuele vrijwilligers

Nu sedert 14 januari j.l. in een persconferentie van de regering enige versoepeling van de Corona-maatregelen zijn aangekondigd, brengen wij u op de hoogte van de besluiten die wij als bestuur hebben genomen t.b.v. het weer opstarten van de activiteiten binnen BAS.

Het bestuur heeft besloten dat de onderscheiden activiteiten thans weer kunnen worden opgepakt.
Ontmoeten wordt dus weer mogelijk!